วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกรมหลวงชุมพร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด สำรวจและรับฟังความคิดเห็นระหว่างการขุดลอกร่องน้ำ

โดยสรุปที่ประชุมเห็นด้วยต่อการขุดลอกอันจะเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพแต่อย่างใดและสนับสนุนให้มีการขุดลอกต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้วันที่ 4 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

ชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกรมหลวงชุมพร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ได้อธิบายความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน ผลงานที่ได้ดำเนินการแล้ว แผนงาน แนวทาง วิธีการขุดลอก ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์เมื่อแล้วเสร็จให้ทราบ รวมทั้งสอบถามความเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามและให้กรอกแบบสอบถาม โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Form อ้างอิงแบบสอบถามของกรมเจ้าท่า

สรุปความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ร่องน้ำส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อการขุดลอกอันจะเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพแต่อย่างใดและสนับสนุนให้มีการขุดลอกต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมเจ้าท่า ที่ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือ เจ้าหน้าที่ จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกเพื่อแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำในครั้งนี้

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:130

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่