วันที่ 3 กันยายน 2564 ชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำรวจและรับฟังความคิดเห็นระหว่างการขุดลอกร่องน้ำ

แต่ด้วยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์ระบบ Google Form อ้างอิงแบบสอบถามของกรมเจ้าท่า

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 ชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เดินสำรวจชุมชน หมู่บ้าน ท่าเรือ เพื่อสอบถามความคิดเห็น ความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างการขุดลอกร่องน้ำคลองนา แต่ด้วยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงได้จัดทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Form อ้างอิงแบบสอบถามของกรมเจ้าท่า วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การขุดลอกร่องน้ำ เป็นไปตามแผนงาน ตรงความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ร่องน้ำ
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:145

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่