อำนาจหน้าที่

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 
1. วางแผนและปฏิบัติการขุดลอก ฟื้นฟู และบำรุงรักษาทางเดินเรือ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ 
    และทะเลภายในน่านน้ำไทยในพื้นที่รับผิดชอบ
2. วางแผนและปฏิบัติการซ่อมทำ บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การขุดลอก
    ในความรับผิดชอบ
3. วางแผนความต้องการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการขุดลอกในความรับผิดชอบ
4. ดำเนินการด้านโยธาในการจัดทำแผนงานขุดลอก และตรวจสอบปริมาณวัสดุขุดลอก รวมทัั้ง
    ออกแบบคันดินป้องกันตลิ่งและขอบฝั่ง
5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอกในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:362

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่