ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประจำปี 2566

            กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนและแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในหน่วยงาน โดยมีข้อตกลงระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวม 5 ข้อ ดังนี้
            1.วินัย แต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาศ สถานที่
            2.พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ลด ละ เลิก อบายมุข ออกกำลังกายและใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น
            3.สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
            4.จิตอาสา เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
            5.กตัญญู ต่อแผ่นดิน สถาบัน องค์กรและผู้มีพระคุณ
            สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน น้อมรับและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด..

วันที่:12 มีนาคม 2566

เข้าชม:124

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่